*** US Steel

*** US Steel

*** US Steel

1974 United States Steel. Unused, High Polish Chrome finish.