100 Pipers

100 Pipers

100 Pipers

1972 100 Pipers Whisky advertiser. Unused, High Polish Chrome finish.