Brooklyn

Brooklyn

Brooklyn

1998 Brooklyn Bridge. Used, High Polish Chrome finish.