*** Ultralite

*** Ultralite

*** Ultralite

1998 Ultralite Ivory. Unused, High Polish Chrome finish.