*** Bright Cut

*** Bright Cut

*** Bright Cut

1978 Bright Cut. Unused, High Polish Chrome finish.